ស្ថានភាពអតិផរណា
Inflation Report


  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
តាមប្រភពទិន្នន័យផ្លូវការពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS) បានបង្ហាញថា សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខែតុលា មានការកើនឡើង ០,៣% ធៀបនឹងខែមុន និង ៣,១% បើធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញភាគច្រើនមានការកើនឡើងធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន ក្នុងនោះសន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងកើន ៣,២%, ភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹងនិងថ្នាំជក់កើន ២,៥%, សម្លៀក-បំពាក់និងស្បែកជើងកើន ៣,០%, ការដឹកជញ្ជូនកើន ៤,១% និងភោជនីយដ្ឋានកើន ៦,០%។ តាមការសង្កេត សន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងហាក់មាននិន្នាការកើនឡើងវិញ បន្ទាប់ពីមានកំណើនថមថយចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០១៨មក, ក្នុងរយៈពេល ៣ខែចុងក្រោយនេះ សន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងមានកំណើនជាមធ្យម ២,៨% ក្នុងនោះ សន្ទស្សន៍ថ្លៃអង្ករមានកំណើនជាមធ្យម ២,៨%, ត្រីទឹកសាបនិងសមុទ្រមានកំណើន ៣,៩%, សាច់ មានកំណើន ២,៨% និងបន្លែមានកំណើន ៤,៤%។គិតត្រឹមខែតុលា អតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ (year average) មានអត្រា ២,៥% ទាបជាងអត្រាក្នុងខែដូចគ្នាឆ្នាំ ២០១៧ ដែលមានអត្រា ៣,២%។ តាមការធ្វើចំណោលដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ អតិផរណាប្រចាំឆ្នាំ (year on year) អាចនឹងមានអត្រា ២,៨% និង អតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ (year average) អាចនឹងមានអត្រា ២,៦%។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 21, 2018

Inflation Report, October 2018
In October 2018, Phnom Penh Consumer Price Index increased by 0.3% compared to the previous month and 3.1% compared to the previous year. In October 2018, most product groups price index increased compared to the same period last year, in which foods and non-alcoholic beverages rose by 3.2%, alcoholic beverages and tobacco rose by 2.5%, clothing and footwear rose by 3.0%, transport rose by 4.1% and restaurants rose by 6.0%. By the observation, the price index of foods and non-alcoholic beverages growth seem to be reversed back after the moderate growth since the early 2018. Over the last three months, the index price of foods and non-alcoholic beverages has increased by an average of 2.8%, in which Freshwater and sea fish up 3.9%, meats up 2.8% and vegetable up 4.4%. By October, the inflation (year average) growth rate was 2.5% lower than the same period of 2017 at 3.2%. By the estimation till December 2018, inflation rate year-on-year is approximately 2.8%, and year average inflation rate is approximately 2.6%.

[ Detail ... ]

Date: December 21, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
តាមប្រភពទិន្នន័យផ្លូវការពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS) បានបង្ហាញថា សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខែ​កញ្ញា មានការកើនឡើង០,៣% ធៀបនឹងខែមុននិង ២,៦% បើធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨នេះ កំណើនសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញភាគច្រើនមានអត្រាប្រហែលគ្នាទៅនឹងខែសីហាកន្លងទៅ​ ក្នុងនោះសន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងកើន ២,៥% ធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន (២,៧% ក្នុង​ខែសីហា), ភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹងនិងថ្នាំជក់កើន ២,០% (១,៥% ក្នុងខែសីហា), សម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកើន ២,៧% (៣,៣% ក្នុងខែសីហា), និងភោជនីយដ្ឋានកើន ៦,០% (៥,៤% ក្នុងខែសីហា)។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 16, 2018

Inflation Report, September 2018
In September 2018, Phnom Penh Consumer Price Index increased by 0.3% compared to the previous month and 2.6% compared to the previous year. In September 2018, most product groups price index increased compared to the same period last year, in which foods and non-alcoholic beverages rose by 2.5% (2.7% in August), alcoholic beverages and tobacco increased by 2.0% (1.5% in August), clothing and footwear grew by 2.7% (3.3% in August), and restaurants up 6.0% (5.4% in August).

[ Detail ... ]

Date: November 16, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខែសីហា មានការកើនឡើង ០,៧% ធៀបនឹងខែមុននិង ២,៦% បើធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ២០១៨នេះ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញទាំង ១២ក្រុមមានការកើនឡើងគួរ ឱ្យកត់សម្គាល់ធៀបនឹងខែមុន។ បើធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន សន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញភាគច្រើនក៏មានការកើនឡើងដូចគ្នា ក្នុងនោះសន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងកើន ២,៧% (២,៣% ក្នុងខែកក្កដា), ភេសជ្ជៈមាន ជាតិស្រវឹងនិងថ្នាំជក់កើន ១,៥% (១,០% ក្នុងខែកក្កដា), សម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកើន ៣,៣% (១,៦% ក្នុងខែ កក្កដា), ការដឹកជញ្ជូនកើន ២,៥% (៣,៧% ក្នុងខែកក្កដា) និងភោជនីយដ្ឋានកើន ៥,៤% (៥,៦% ក្នុងខែកក្កដា)។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 05, 2018

Inflation Report, August 2018
In August 2018, Phnom Penh Consumer Price Index increased by 0.7% compared to the previous month and 2.6% compared to the previous year. In August 2018, the 12 product groups price index increased remarkedly over the previous month. Compared to the same period last year, most product groups price index also increased, including foods and non-alcoholic beverages rose by 2.7% (2.3% in July), alcoholic beverages and tobacco increased by 1.5% (1.0% in July), clothing and footwear grew by 3.3% (1.6% in July), transportation grew by 2.5% (3.7% In July) and restaurants up 5.4% (5.6% in July).

[ Detail ... ]

Date: October 05, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែកក្កដា មានការ​ថយចុះ ០,៣% ធៀប​នឹង​ខែមុន ប៉ុន្តែ​កើនឡើង ២,៣% បើ​ធៀប​នឹង​ខែ​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន។ ក្នុង​ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ភាគច្រើន​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង​បើ​ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន ប៉ុន្តែ​មាន​កម្រិតទាប​ជាង​អត្រាកំណើន​ក្នុង​ខែមិថុនា​កន្លងទៅ ដោយសារ​កំណើន​ថមថយ​នៃ​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមែន​ជាតិ​ស្រវឹង, ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់, សម្លៀកបំពាក់ និង​ស្បែកជើង, ផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និង​ឥន្ធនៈ​ដទៃទៀត និង​ការដឹកជញ្ជូន។ តាម​ការសង្កេត សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​មួយចំនួន​ដែលមាន​ការ​ថមថយ​កំណើន​គួរឱ្យកត់សម្គាល់ រួមមាន​ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សាច់​កើនឡើង ២% (កើនឡើង ២,៤% ក្នុង​ខែមិថុនា), ប្រេងសាំង​ធម្មតា​កើន ៩,៤% (កើនឡើង ១២,២% ក្នុង​ខែមិថុនា), ម៉ាស៊ូត​កើន ៦,៥% (កើនឡើង ៨,៦% ក្នុង​ខែមិថុនា), ហ្គាស​កើន ៧,៧% (កើនឡើង ៩,៦% ក្នុង​ខែមិថុនា) និង​សម្លៀកបំពាក់​កើន ២% (កើនឡើង ៣,២% ក្នុង​ខែមិថុនា)។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 04, 2018

Inflation Report, July 2018
In July 2018, Phnom Penh Consumer Price Index decreased by 0.3% compared to the previous month, but increased by 2.3% compared to the previous year. In July 2018, most of the price index increased gradually compared to the same peroid last year, however the growth rate were lower than last month due to the modest growth of foods and nonalcoholic beverages, alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, housing water electricity gas and other fuels, and transportation price index. By observation, some consumer goods have notible deminishing growth such as meat price increased 2% (2.4% in June), gasoline increased 9.4% (12.2% in June), diesel increased 6.5% (8.6% in June), gas increased 7.7% (9.6% in June) and clothing increased 2% (3.2% in June).

[ Detail ... ]

Date: September 04, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែមិថុនា នេះ មានការ​កើនឡើង ០,១% ធៀប​នឹង​ខែមុន ឬ ២,៩% បើ​ធៀប​នឹង​ខែ​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន។ បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ ភាគច្រើន​មានការ​កើនឡើង​គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែល​ក្នុងនោះ​មានដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមែន​ជាតិ​ស្រវឹង, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង និង​ថ្នាំជក់, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សម្លៀកបំពាក់ និង​ស្បែកជើង, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃផ្ទះ​សំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និង​ឥន្ធនៈ​ដទៃទៀត, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សុខាភិបាល, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការដឹកជញ្ជូន និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន។ បើទោះបីជា​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ភាគច្រើន​ហាក់​មាន​និន្នាការ​កើនឡើង​វិញ,ប៉ុន្តែ កំណើន​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ជាមធ្យម​ក្នុង​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៨នេះ មាន​អត្រា (២,៥%) ទាប​ជាង​កំណើន​ជាមធ្យម​ក្នុង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​កាលពី​ឆ្នាំមុន (៣,៥%)។ ដោយ​ផ្អែកលើ​កំណើន​ជាមធ្យម​ក្នុង​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៨នេះ, យើង​អាច​សន្និដ្ឋានបានថា ស្ថានភាព​អតិផរណា​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៨ នៅតែ​រក្សាបាន​ស្ថិរភាព​ល្អ ពោលគឺ​ស្ថិតក្នុង​កម្រិត​ដែល​អាច​គ្រប់គ្រង​បាន។ ការរក្សាបាន​អត្រាកំណើន​ទាប​នេះ ដោយសារ​ការ​ថមថយ​កំណើន​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​ម្ហូបអាហារ​នាពេល​ដើមឆ្នាំ បើទោះបីជា​ថ្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​មាន​និន្នាការ​ងើបឡើង​វិញ​បន្តិច​ក៏ដោយ។ តាម​ការធ្វើ​ចំណោល​ដល់​ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ អតិផរណា​ប្រចាំឆ្នាំ (year on year) អាច​នឹងមាន​អត្រា ២,៨% ឬ អតិផរណា​មធ្យម​ប្រចាំឆ្នាំ (year average) អាច​នឹងមាន​អត្រា ២,៧%។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 31, 2018

Inflation Report, June 2018
In June 2018, Phnom Penh Consumer Price Index increased by 0.1% compared to the previous month and 2.9% compared to the previous year. Most of consume goods such as food and nonalcoholic beverages, alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, housing, water, electricity, gas and other fuels, health, transportation and restaurant increased compare to those in June 2017. Even though consumer price index was on upward trend, the average growth of the price index in first semester of 2018 was lower at 2.5% compared to that in 2017 at 3.5%. Due to this trend, we can conclude that the inflation in 2018 will remain stable at manageable level base on the modest growth of food and nonalcoholic beverage price level, despite the slightly increased in gasoline price level. By the estimation until December 2018, year on year inflation rate is approximately 2.8% and year average inflation rate is approximately 2.7%.

[ Detail ... ]

Date: July 31, 2018