និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
Flash Report


  • ខ្មែរ
  • En

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែមិថុនា ដល់ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 30, 2017

Flash Report for June - July 2017

[ Detail ... ]

Date: August 30, 2017

  • ខ្មែរ
  • En

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែឧសភា ដល់ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 02, 2017

Flash Report for May - June 2017

[ Detail ... ]

Date: August 02, 2017

  • ខ្មែរ
  • En

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែមេសា ដល់ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 28, 2017

Flash Report for April - May 2017

[ Detail ... ]

Date: June 28, 2017

  • ខ្មែរ
  • En

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែមីនា ដល់ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 08, 2017

Flash Report for March - April 2017

[ Detail ... ]

Date: June 08, 2017

  • ខ្មែរ
  • En

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែកុម្ភៈ ដល់ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 02, 2017

Flash Report for February - March 2017

[ Detail ... ]

Date: May 02, 2017