ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for September 2019)
ថ្ងៃទី១ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ