ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for September 2014) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែកញ្ញា វិស័យ​កាត់ដេរ​សំលៀកបំពាក់​និង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​បាន​កើនឡើង​ទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក ប៉ុន្តែ​ផ្នែក​សំណង់​និង​អចលនទ្រព្យ​បាន​កើន​ខ្ពស់​ឡើងវិញ​ដែល​អាច​ទប់​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​មិនឱ្យ​ធ្លាក់ចុះ។ ចំណែក​ការគ្រប់គ្រង​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​មាន​ស្ថេរភាព​ល្អ​ដោយ​អតិផរណា​ស្ថិតនៅក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​អាច​គ្រប់គ្រង​បាន និង​អាច​សម្រេចបាន​តាម​ការគ្រោង​នៅ​ឆ្នាំ២០១២ នេះ។
ថ្ងៃទី១៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ