ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ (TOFE for September 2011)គិតត្រឹមខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ នេះ សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបន្តកើនឡើង ដូចជាការកើនឡើងវិស័យកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ និងវិស័យ​ទេសចរណ៍​ជាដើម ។ ទោះជា​យ៉ាងនេះក្ដី កំណើនអតិផរណា​មានកំរិត​ខ្ពស់​នៅ​ក្នុង​ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ បាន​ប៉ះពាល់​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជះឥទ្ធិពលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងដល់ការអនុវត្ថុន៍ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។
ថ្ងៃទី២៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ