ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ (TOFE for​ October 2023)
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ