ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for October 2019)
ថ្ងៃទី៣ ខែ​ធ្នូ ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ