ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ (TOFE for October 2016)
ថ្ងៃទី២ ខែ​ធ្នូ ២០១៦

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ