ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for October 2014) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែ តុលា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅតែមាន​ដំណើរការ​ល្អ​ដូចជា វិស័យ​សំណង់​និង​អចលនទ្រព្យ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការផ្ដល់​ឥណទាន​ក៏បាន​កើនឡើង​ផងដែរ ដែល​បាន​ជំរុញ​សកម្មភាព​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់ កសិកម្ម សេវាកម្ម និង​ឧស្សាហកម្ម។ រីឯ​ការអនុវត្ដ​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង តាមរយៈ​ការបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល​និង​ការចំណាយ​ទាន់ពេលវេលា​ធានា​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ និង​ជួយ​រក្សា​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។
ថ្ងៃទី៤ ខែ​ធ្នូ ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ