ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for November 2019)
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​ធ្នូ ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ