ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for November 2014) គិត​ត្រឹម​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ វិស័យ​សំណង់​នៅតែ​បន្ត​ចូលរួម​ក្នុងការ​ជំរុញ​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ឱ្យមាន​ដំណើរការ​ល្អ តាមរយៈ​ការកើនឡើង​នៃ​ការនាំចូល​សម្ភារៈ​សំណង់ និង​គម្រោង​វិនិយោគ ទន្ទឹមនឹង​វិស័យ​កាត់ដេរ ទេសចរណ៍ និង​កសិកម្ម បាន​កើនឡើង​ក្នុង​កម្រិតទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក។ ចំពោះ​ការអនុវត្ត​ថវិកា រដ្ឋាភិបាល​បន្ត​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ឱនភាព​សារពើពន្ធ (Ficcal Deficit) និង​បង្កើន​ប្រាក់សន្សំ (Fical Buffer) សម្រាប់​ទប់ស្កាត់​វិបត្តិ​នាពេល​អនាគត។ ចំណែកឯ​ការចំណាយ​ត្រូវបាន​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាង​ម៉ត់ចត់ ក្នុងន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ប្រតិបត្តិការ និង​ជំរុញ​ល្បឿន​ហិរញ្ញប្បទាន​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ដល់​សេវាសាធារណៈ។
ថ្ងៃទី៨ ខែ​មករា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ