ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ (TOFE for November 2011)គិតត្រឹមខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ នេះ សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅតែ​មាន​សកម្មភាព​ល្អ ទោះបី​ទទួលរង​ដោយ​គ្រោះ​ទឹកជំនន់​ក៏ដោយ ដូចជា​ការកើន​ឡើង​វិស័យ​កាត់​ដេរ​សំលៀកបំពាក់ និង​ការ​កើនឡើងវិស័យ​ទេសចរណ៍​ជាដើម ។ ក្នុង​ការ​អនុវត្ដ​ថវិកា​ទោះបី​ជា​មានភាព​តឹងតែង​ខាង​ផ្នែក​ប្រមូលចំណូល រាជរដ្ឋាភិបាល​បានបន្ដ​តាមដាន និង​អនុវត្ដ​គោល​នយោបាយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​យ៉ាង​ប្រយ័ត្នប្រយែង ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយ​ទឹកជំនន់ និង​សម្របសម្រួល​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច ។
ថ្ងៃទី២៨ ខែ​កុម្ភៈ ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ