ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for May 2019)
ថ្ងៃទី៨ ខែ​កក្កដា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ