ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for May 2014) គិត​ត្រឹម​ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ នេះ ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​នៅតែ​បន្តដំណើរ​ការល្អប្រសើរ​ដោយសារ​កំណើន​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​វិស័យ​សំខាន់ៗមួយចំនួន​ដូចជា សំណង់​និង​ការនាំចេញ​ផលិតផល​កាត់ដេរ​និង​កសិកម្ម។ ចំណែកឯ​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​មានការ​កើនឡើង​ចំរុះ​ក្នុង​កម្រិតទាប ហើយ​អតិផរណា​ប្រចាំឆ្នាំ​មាន​កម្រិត​ក្រោម ៥%។ ការកើនឡើង​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នេះ​បានធ្វើឱ្យ​ការអនុវត្ត​ថវិកា​ប្រាំ​ខែ​នេះ​ប្រព្រឹត្តទៅបាន​ល្អ។
ថ្ងៃទី៤ ខែ​ធ្នូ ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ