ឯកសារ

តារាងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ (TOFE for​ May 2009)នៅ​ដើម​ឆ្នាំ ២០០៩ នេះ ឥទ្ធិពល​វិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សកលលោក បាន​ធ្វើ​ឲ្យសកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មួយ​ចំនួន​ជាប់​គាំង​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ការ​ថយ​ចុះ​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ ការ​បាត់បង់​ការងារ​ធ្វើ និង​ការ​ថយ​ចុះ​ចំណូល​ជាដើម ។ ថ្មីៗ​នេះ ទោះបី​ជា​មាន​ការ​ព្យាករណ៍​ថា សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​រើប​ឡើង​វិញ ក៏​ពុំ​ទាន់​មាន​សញ្ញា​វិជ្ជមាន​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​នៅ​ឡើយ ប្រការ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា នៅ​តែ​បន្ត​រង​ផល​ប៉ះពាល់ ជា​ពិសេស​នយោបាយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ចំណូល និង​ចំណាយ​ថវិកា​រដ្ឋ ។
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​កក្កដា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ