ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for June 2019)
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​កក្កដា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ