ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for June 2014) នៅ​ឆ្នាំ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែមិថុនា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​វិស័យ​សំខាន់ៗនៅមាន​សន្ទុះ​កើនឡើង​ដូចជា​សកម្មភាព​សំណង់ និង​ការនាំចេញ​ផលិតផល​កាត់ដេរ​សំលៀកបំពាក់​និង​កៅស៊ូ។ ចំណែក​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ក៏​នៅតែ​បន្ត​កំណើន ទោះបីជា​ចំនួន​ភ្ញៀវទេសចរ​បាន​កើនឡើង​ក្នុង​កម្រិតទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក។ ទន្ទឹមនឹងនេះ វិស័យ​មួយចំនួន​ក៏​នៅតែ​បន្ត​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​ឱ្យមាន ដំណើរការ​ល្អ​ដូចជា វារីវប្បកម្ម និង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ផលិត​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​ជាដើម។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា​គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង តាមរយៈ​ការបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល​និង​ប្រសិទ្ធភាព​ចំណាយ និង​ធានាបាន​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ។
ថ្ងៃទី៤ ខែ​ធ្នូ ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ