ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for July 2019)
ថ្ងៃទី២៦ ខែ​សីហា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ