ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ (TOFE for January 2020)
ថ្ងៃទី៦ ខែ​មីនា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ