ឯកសារ

តារាងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០០៩ (TOFE for​ February 2009)នៅដើមឆ្នាំ ២០០៩ នេះ ឥទ្ធិពលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលលោក បានធ្វើឱ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនជាប់គាំង បង្កឱ្យមាន ការថយចុះពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ​ ការបាត់បង់ការងារធ្វើ និងការថយចុះចំណូលជាដើម។ ប្រការនេះ បានធ្វើឱ្យ វិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ ជាពិសេសនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្នុងការអនុវត្តន៍ចំណូល និងចំណាយថវិការដ្ឋ​។
ថ្ងៃទី១៨ ខែ​ឧសភា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ