ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ (TOFE for December 2020)
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​មករា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ