ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for December 2019)
ថ្ងៃទី៦ ខែ​កុម្ភៈ ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ