ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (TOFE for December 2016)
ថ្ងៃទី៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៧

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ