ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ (TOFE for December 2013)នៅ​ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មានដំណើរ​ការ​ជាប្រក្រតី​ ក្រោម​បរិយាកាស​នៃ ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ។ ជារួម​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៣ ទោះបី​ជា​មាន​កត្តា​អសកម្ម​ខ្លះៗ ដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់ និង​សភាពការណ៍​នយោបាយ​អូស​បន្លាយ​ក្រោយ​ពេល​បោះឆ្នោត​ក្ដី សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅតែ​មាន​សន្ទុះ និង​កើន​ឡើង​ ជាពិសេស​ផ្នែក​កាត់​ដេរ សំណង់និង​ទេសចរណ៍ និងទន្ទឹមនឹងនេះ​ក៏​មានការកើនឡើង​វិនិយោគ គួរកត់សម្គាល់ លើវិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​នៃ​ដំណើរការ​ពិពិធកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា។ ចំណែក​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ការអនុវត្ដថវិកា​បានប្រព្រឹត្ត​ទៅតាម​ការ​គ្រោង ដោយបាន​គាំទ្រ​នូវ​ការ​អនុវត្ដ​សេវាសាធារណៈ​ជាប្រចាំ និង​សម្របសម្រួលស្ថិរភាព​គោលនយោបាយ​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច និងគាំទ្រកំណើន​ឆ្នាំ២០១៣។
ថ្ងៃទី៨ ខែ​ឧសភា ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ