ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ (TOFE for December 2011)នៅ​ឆ្នាំ ២០១១ នេះ ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​មាន​សកម្មភាព​ល្អ ទោះបី​ទទួល​រង​ដោយ​គ្រោះ​ទឹក​ជំនន់​ក៏ដោយ​ ដូចជា​ការ​កើន​ឡើង​វិស័យ​កាត់​ដេរ​សំលៀកបំពាក់ និង​ការ​កើន​ឡើង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ជាដើម ។ រាជរដ្ឋាភិបាល​បាន​អន្តរាគម​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ផល​ប៉ះពាល់នានា និង​សម្របសម្រួល​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច អោយមាន​ដំណើរការ​ល្អ ។ ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈក៏​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រប់គ្រង​យ៉ាង​ប្រយ័ត្ន​ប្រយែង ដើម្បី​ធានា​ស្ថេរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិចច និង​ជំរុញ​កំណើន ។
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​សីហា ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ