ឯកសារ

តារាងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ (TOFE for December 2007) ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ ២០០៧ មានការកើនឡើងគួរអោយកត់សំគាល់ ។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានកើន ឡើងក្នុងកំរិត ១០.១% ដោយសារមានការកើនឡើងវិស័យនាំចេញសំលៀកបំពាក់ វិស័យសំណង់ វិស័យ ទេសចរណ៍ និងការរីកចំរើនប្រកប ដោយចិរភាពនៃផលិតកម្មកសិកម្ម ។ ក្នុងនយោបាយសារពើពន្ធ ក្នុងការ លើកកំពស់កំណើន សេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំកៀងគរចំណូល ដើម្បីបំពេញអោយចំណាយសាធារណៈ ដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើង ។
ថ្ងៃទី២១ ខែ​វិច្ឆិកា ២០០៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ