ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ (TOFE for August 2019)
ថ្ងៃទី២ ខែ​តុលា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ