ឯកសារ

តារាងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៩ (TOFE for​ April 2009)នៅដើមឆ្នាំ ២០០៩ នេះ ឥទ្ធិពលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលលោក បានធ្វើឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនជាប់គាំង បង្កឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ ជាពិសេសនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្នុងការ​អនុវត្តចំណូល និងចំណាយថវិការដ្ឋ ។
ថ្ងៃទី១ ខែ​កក្កដា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ