ឯកសារ

ប្រកាស ស្ដីពី ការចាត់ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនូវអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញដែលជាអាហារជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្ងៃទី១ ខែ​មេសា ២០២៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ