ឯកសារ

ប្រកាស ស្ដីពី ការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​សីហា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ