ឯកសារ

ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ ស្ដីពី ការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ​ ២០២៣-២០២៨
ថ្ងៃទី១ ខែ​ធ្នូ ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ