ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​មីនា ឆ្នាំ ២០២៤ (GFS for March 2024)
ថ្ងៃទី៣០ ខែ​មេសា ២០២៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ