ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ (GFS for September 2023)
ថ្ងៃទី៣០ ខែ​តុលា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ