ឯកសារ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំត្រីមាស​ទី​ ៣ ឆ្នាំ២០២៣
ថ្ងៃទី៥ ខែ​ធ្នូ ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ