ឯកសារ

ខ្លឹមសារសង្ខេបប្រតិបត្តិ ស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២២
ថ្ងៃទី២២ ខែ​តុលា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ