ឯកសារ

ខ្លឹមសារសង្ខេបប្រតិបត្តិ ស្តីពី សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២៤
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​តុលា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ