ឯកសារ

ព្រឹត្តិ​បត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា ចេញផ្សាយ​លើក​ទី១៣ – ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ ២០២១
ថ្ងៃទី៣ ខែ​មីនា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ