ឯកសារ

ព្រឹត្តិ​បត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា ចេញផ្សាយ​លើក​ទី២០ – ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣
ថ្ងៃទី៣ ខែ​ធ្នូ ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ