ឯកសារ

Cambodia Macroeconomic Framework 2000-2011
ថ្ងៃទី១៦ ខែ​សីហា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ