ឯកសារ

ស្តង់ដានីតិវិធីប្រតិបត្តិ សម្រាប់ការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​ធ្នូ ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ