ឯកសារ

ឯកសារ​ពាក់​ព័ន្ធ​ នឹង​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ស្ដីពី «វិធីសាស្រ្ត​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង» នៅ​សណ្ឋាគារ Inter continental នា​ថ្ងៃទី ៧-៨-៩-១៥-១៦-១៧ និង​នៅ​សណ្ឋាគារ Angkor Miracle ខេត្ត​សៀមរាប​នា​ថ្ងៃទី ២២-២៣-២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី៣ ខែ​សីហា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ