ឯកសារ

ឯកសារ​គោល​នយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​កម្ពុជា​ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ «តម្រង់ទិស​ទីផ្សារ​និង​បង្កើត​លក្ខខណ្ឌ​អំណោយ​ផល​ដើម្បី​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម»
ថ្ងៃទី២០ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ