ឯកសារ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ២២៧ អនក្រ.បក ស្ដី​ពី​ការ​បែង​ចែក​ចំណូល​ថវិកា​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ​តាម​ជំពូក​នៃ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​ធ្នូ ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ