ឯកសារ

អនុក្រឹត​លេខ ៧០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​លើក​ទឹកចិត្ត​ពន្ធដារ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ ។
ថ្ងៃទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ