ឯកសារ

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ ក្រមសីលធម៌មន្រ្តីមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការសិក្សា ការរៀបចំ​ ការអនុវត្ត និងការគ្រប់គ្រងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសាធារណៈ
ថ្ងៃទី១៦ ខែ​មិថុនា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ