ឯកសារ

អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី ប្រតិទិន​ឈប់សម្រាក​ការងារ​របស់​មន្រ្តីរាជការ និយោជិក កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២១
ថ្ងៃទី៣ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ