ឯកសារ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩៩៩ អនក្រ.តត ស្ដី​ពី​ការ​តែង​តាំង​អគ្គនាយក និង​សមាសភាព​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាលនៃ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​កក្កដា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ