ឯកសារ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៧៤ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​នីតិវិធី​រួម​បច្ចុប្បន្នកម្ម សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​ពីដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ ។
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​មិថុនា ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ