ឯកសារ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៦៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គណនីឯកជន​ភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ
ថ្ងៃទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ