ឯកសារ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៩១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ស្ដីពី​ការកែប្រែតម្លៃឯកតា​នៃ​សន្ទស្សន៍​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។
ថ្ងៃទី២៨ ខែ​ធ្នូ ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ